PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

2016

Neviditelné menšiny - zviditelnění LGBT mládeže, rodin a seniorů  (podpořeno grantem NROS - EHP/Norskými fondy)

Projekt Neviditelné menšiny  byl zahájen v dubnu 2015 a pokračoval do března 2016. Volně navazoval na projekt podpořený U.S. Embassy Duhová výchova (z roku 2015) – jehož cílem bylo vytvoření metodické e-platformy pro vyučující. Obsahem projektu Neviditelné menšiny byly vzdělávací a osvětové aktivity, které směřují ke zviditelnění LGBT+ rodin, dospívajících, seniorů a seniorek, budoucích i současných odborníků a odbornic z oblasti sociální práce a pedagogů. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga fondnno nros partnestvi eeagrants mala black

 

Foundation Open Society Institute – Equality to ALL Families II. (podpořeno Fundations Open Society Institute)

Do konce roku 2016 běží grant zaměřený na prosazení novely zákona o registrovaném partnerství, která má umožnit přiosvojení dítěte partnera/ky. Novelu má za cíl podpořit kampaň Různé rodiny, stejná práva. Více na www.stejnarodina.cz. Projekt je zaměřen na zviditelnení otázek stejnopohlavních rodin a na změnu diskriminačních zákonů, které znevýhodňují stejnopohlavní rodičovství v ČR. 

 

2015

Neviditelné menšiny - zviditelnění LGBT mládeže, rodin a seniorů (podpořeno grantem NROS - EHP/Norskými fondy)

Nový projekt financovaný z EHP/Norwegian Funds jehož obsahem je především realizace vzdělávacích, osvětových a PR aktivit v oblasti LGBT mládeže, seniorů a rodin. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga fondnno nros partnestvi eeagrants mala black

 

Rainbow Education – awareness and education on LGBT+ issues at Czech schools (podpořeno malým grantem U.S. Embassy)

V roce 2015 jsme realizovali projekt U.S. Embassy. V rámci projektu jsme navázali spolupráci s nevládní organizací  Jules a Jim, která se zaměřuje na preventivní, vzdělávací a osvětové aktivity. Vypracovali jsme společně metodiku pro prevenci homofobní šikany (Rainbow Prevention a Rainbow Education), vyškolili nové lektory a realizovali jsme semináře na základních a středních školách.

Preliminary Research Report Trans People and Their Experience with Health Care and Legislation in the Czech Republic (podpořeno grantem ILGA Europe)

V lednu 2015 jsme dokončili výzkum pro ILGA Europe zaměřený na zkušenosti trans lidí v systému zdravotní péče v kontextu právního systému. Výzkum byla založen na rozhovorech s 23 trans osobami. Zpráva z výzkumu byla připravena v květnu 2015 a v říjnu 2015 byla vydána. Odkaz na ni najdete zde.

„Czech Schools Through a Looking Glass: Research on Homophobia at Schools“  (podpořeno ILGA Europe)

V roce 2015 jsme realizovali celorepublikový výzkum fenoménů homofobie a transfobie na českých školách za podpory ILGA Europe, ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Centrem kulturálních, mediálních a komunikačních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum homofobie a transfobie na školách je svým zaměřením na školní prostředí v České republice jedinečný. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v listopadu 2015. Výzkumná zpráva bude vydána v roce 2016. V rámci projektu vznikla Duhová příručka pro vyučující. Odkaz na ní je najdete zde.

Action A – Awareness and Advocacy Activities on LGBT Issues in the Czech Repbulic (podpořeno Fundations Open Society Institute)

V rámci projektu podpořeného z finančních prostředků FOSI  jsme měli možnost zajistit chod celé organizace. Byl sestaven koordinační tým, zajištěny kancelářské prostory, zaplacen PR manažer a koordinátor všech aktivit organizace. Na základě toho začal PROUD fungovat více jako profesní organizace.

 

2014

Foundation Open Society Institute - Equality to ALL Families II. 

Tento grant je zaměřený na prosazení novely zákona a kampaň Různé rodiny, Stejná práva. V říjnu 2012 PROUD zahájil realizaci projektu, který je zaměřen na zviditelnení otázek stejnopohlavních rodin a na změnu diskriminačních zákonu, které znevýhodňují stejnopohlavní rodičovství v ČR. Druhá část probíhá i v roce 2014

ILGA Europe (International Lesbian and Gay Association) Documentation of Discrimination in the field of health  
 
Projekt zabývající se zkušenostmi trans lidí s českým zdravotnictví. Jedná se především o výzkumný projekt postavený na rozhovorech s trans lidmi.
 
Slovensko-český ženský fond
 
Grant zaměřený na rozvoj fundraisingu.
 

2013

Projekt Rovnost pro všechny rodiny – Equality to All Families (podpořený OSI)

Pokračování z předešlého roku

2012

Planet Romeo Foundation 

PROUD získal podporu Nadace PlanetRomeo na realizaci projektu seminářů na středních školách a učilištích. Celkem je naplánováno 64 tematicky různě zaměřených seminářů na 32 školách od všeobecných přes panelové diskuze se zástupci menšin až po specificky zaměřené oborové semináře či přednášky zaměřené např. na transsexuální a genderovou identitu. V rámci projektu bude také vytvořen webový portál s informačními materiály, které budou k dispozici školám a učilištím pro využití i po skončení projektu.

Cílem projektu je zvýšení povědomí u studujích na středních školách, o tématech spojených s LGBT menšinou, a to zejména v regionech. Naším záměrem je poskytnout různorodou perspektivu na život LGBT lidí u nás. Cílem ale nejsou primárně znalosti o LGBT lidech, aktivity v rámci projektu přinesou především možnost diskuze souvisejících témat jako např.: vlastní identita, místo ve společnosti, partnerský život, ale také negativní stereotypy, předsudky, různé fromy diskriminace a šikany v současnosti i v historii. Projekt chce přispívat k rozvoji toleratní, liberální a demokratické občanské společnosti a k rozvoji kritického myšlení mladých lidí a jejich schopnosti sebereflexe.

Projekt bude realizován společně s Charlie, o.s., který je platformou pro studenty, studentky, akademické pracovníky a pracovnice Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol. Posláním sdružení Charlie je zkvalitňování života LGBT skupiny v rámci akademické obce a celé společnosti.

Projekt Rovnost pro všechny rodiny – Equality to All Families (podpořený OSI)

V říjnu 2012 PROUD zahájil realizaci projektu, který je zaměřen na zviditelnění otázek stejnopohlavních rodin a na změnu diskriminačních zákonů, které znevýhodnění stejnopohlavního rodičovství v ČR zakládají. V rámci projektu byly na podzim 2012 vytvořeny 4 osvětové spoty na téma stejnopohlavního
rodičovství. Byl vytvořen a podán návrh na změnu zákona o registrovaném partnerství, byla zorganizována řada seminářůu pro veřejnost a pro LGBT+ rodiče samotné. Všechny tyto aktivity byly provázeny mediální kampaní a tvorbou tematické webové stránky (www.stejnarodina.cz). Hlavní realizace aktivit projektu probíhá v roce 2013. 

Projekt Strategickým plánováním k úspěšné litigaci – Strategic plan for succesful litigation (podpořený ILGA-Europe)

V rámci tohoto projektu PROUD zpracoval strategický plán vedení soudních sporů, jejichž cílem je dosáhnout významných soudních rozhodnutí, jež by posílila práva LGBT+ lidí, zejména práva LGBT+ rodin. V první fázi PROUD zpracoval analýzu vybraných strategických litigacních kauz, jejich průběhu a dopadu. Na základě této analýzy PROUD následně zpracoval strategii plánovaných soudních sporů, jejichž cílem je umožnit:
- osvojení dítěte partnera/partnerky,
- individuální osvojení pro registrované osoby a odstranění zákazu osvojení ze zákona o registrovaném partnerství,
- uznání osvojení dětí stejnopohlavními páry, ke kterému došlo v zahraničí, Českou republikou,
- vydání českého rodného listu pro dítě narozené gay páru prostřednictvím náhradní matky v zahraničí.
Součástí strategického plánu byla také tvorba strategie fundraisingu s cílem zajistit finanční prostředky pro vedení soudních sporů a souvisejících aktivit.
Projekt byl realizován v období červenec 2012 – prosinec 2012.

Monitoring Implementation of the Committee of Ministers' Recommendation

PROUD získal podporu ILGA Europe na realizaci projektu, který mu umožní monitorovat implementaci doporučení Rady Evropy týkající se opatření boje proti diskriminaci z důvodu sexuální orientace (více informací naleznete zde). Opatření Rady Evropy se týká např. rodičovství, ochrany před diskriminací v zaměstnání, v přístupu ke zdravotní péči, bydlení, zabývá se útoky z nenávisti, homofobií ve sportu, právy transsexuálních lidí, právy žadatelů o azyl atd. PROUD v rámci tohoto projektu zpracuje do konce srpna 2012 detailní zprávu o tom, jak Česká republika uvedené doporučení naplňuje a kde jsou zásadní nedostatky v naplňování práv LGBT lidí.

PROUD se v návaznosti na doporučení Rady Evropy rozhodl věnovat pozornost dvěma zásadním LGBT tématům:
1) rodičovská práva stejnopohlavních rodičů – PROUD chce změnit současné postavení stejnopohlavních rodin: ačkoli počet stejnopohlavních rodin v ČR stále narůstá, stát odmítá těmto rodinám přiznat jakákoli práva, ale pokud se mu to hodí, nakládá na tyto rodiny stále více povinností.
2) práva transsexuálních lidí – PROUD chce dosáhnout takové změny právních předpisů, aby kastrace, sterilizace či rozvod nebyly zákonnou podmínkou pro administrativní změnu pohlaví.

2011

East East: Partnership Beyond Borders

Vrámci tohoto projektu PROUD zorganizoval třídenní workshop (13.–15. listopadu 2011) pro LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transsexuální) organizace ze střední a východní Evropy. Cílem setkání byla výměna zkušeností a příprava akčních plánů pro zlepšování kvality života osob s jinou sexuální orientací či genderovou identitou v jednotlivých zemích. 

osf_praha_czalt

Projekt je finančně podpořen nadací Open Society Fund Praha v rámci programu East East: Partnership Beyond Borders.

 

FaLang translation system by Faboba